Upravit možností cookies

Návod na používanie zastrešenia


1. Stavebná pripravenosť

Objednávateľ zaistí vhodnosť a prístupnosť miesta na vykonanie dodávky (diela, montáže) vrátane jeho stavebnej prípravy.
Na montáž zastrešenia je potrebné vhodným spôsobom pripraviť podklad pre koľajisko. Podkladom pre koľajisko sa rozumie priestor (betónový pás, dlažba a pod.), na ktorý sa bude koľajisko upevňovať.


Rovinatosť podkladu

Podklad (dlažbu) pod pojazdové koľajnice zastrešenia je najlepšie zvoliť tak, aby pri položení koľajníc bola dodržaná maximálna odchýlka rovinatosti najmä v mieste koľajníc. V prípade nedodržania rovinatosti by mohlo dôjsť k obmedzeniu funkčnosti pojazdu jednotlivých segmentov zastrešenia. Tolerancia rovinatosti podkladu pod pojazdové koľajnice musí byť maximálne +/- 2 mm na 1 m dráhy v pozdĺžnom smere a maximálny výškový rozdiel protiľahlej dvojice dráh (v priečnom reze bazénom) nesmie byť väčší ako 5 mm. V prípade, že tieto tolerancie nebudú dodržané, bude koľajnica pri montáži vypodložená, čo má vplyv na estetický dojem z výrobku.


Pevnosť podkladu

Pre každé jednotlivé koľajisko je nutné pripraviť pevný súdržný podklad (betón minimálne B 20, dlažba a pod.) umožňujúci stabilné uchytenie pevných prvkov zastrešenia (koľajisko). Pokiaľ horný povrch podkladu tvorí dlažba (zámková, betónová, keramická, kamenná a pod.), musí byť táto pevne a celoplošne prilepená k betónovému základu.


Umiestnenie rozvodov

Akékoľvek rozvody v priestore pre umiestnenie koľajiska zastrešenia bazéna (el. prúd, voda, odpady, apod.) musia byť vedené najmenej 200 mm pod povrchom podkladu, aby nemohlo dôjsť k ich poškodeniu (navŕtaniu) pri montáži zastrešenia. Vyústenie alebo kontrolné vstupy do týchto rozvodov nesmú byť v priestore pre umiestnenie koľajiska.


Výška hrany (lemu) bazéna

Výška hrany bazéna, ktorá sa meria od podkladu (miesto na umiestnenie pojazdových koľajníc) k hornej hrane bazéna, nesmie prekročiť limitnú hodnotu stanovenú výrobcom. Čím vyššia je lem bazéna, tým väčšia musí byť vzdialenosť koľajiska od tejto hrany.


2. Záručné podmienky

Na zakúpené zastrešenie poskytuje dodávateľ záruku v dobe trvania 24 mesiacov od dátumu predaja (vyznačené na dodacom liste v deň odovzdania a prevzatia výrobku).

Záruka sa vzťahuje výhradne na závady vzniknuté vadou materiálu a na závady vzniknuté vplyvom chybnej montáže vo výrobe počas trvania záručnej lehoty.

Nárok na záručnú opravu môže byť uplatňovaný iba v prípade, že nedošlo zo strany objednávateľa k akémukoľvek neodbornému zásahu do zastrešenia, či neodbornej a nedostatočnej údržbe.

Nárok na záruku zaniká, ak sa zastrešenie používa v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určené, alebo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu zastrešenia došlo vinou nedostatočnej či nesprávnej údržby.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnými pohromami a ďalej na škody spôsobené vetrom, vodou, snehom, krupobitím a pod. Pre tieto prípady sa odporúča, aby si vlastník zastrešenia poistil.


3. Pokyny na použitie výrobku


Základné bezpečnostné pravidlá

V dobe odovzdania a prevzatia výrobku, sa odberateľ zaväzuje zoznámiť sa so všetkými inštrukciami na užívanie výrobku, najmä s ovládacími prvkami zastrešenia a so zásadami ich správneho použitia. Odberateľ si je vedomý, že v prípade nerešpektovania týchto inštrukcií sa vystavujete možnosti poranenia alebo ohrozenia na živote ľudí i zvierat. Ďalej si je odberateľ vedomý, že musí venovať extrémnu pozornosť bezpečnosti detí a to najmä osôb mentálne a telesne postihnutých. Bazén predstavuje vysoké potencionálne riziko utopenia. Bazénové zastrešenie síce výrazne toto riziko znižuje, ale úplne nenahrádza zdravý rozum ani zodpovednosť rodičov a používateľov. Odberateľ si uvedomuje, že prevzatím výrobku mu vzniká aj zodpovednosť za prípadné ohrozenia a úrazy vzniknuté v súvislosti s ďalšou prevádzkou zastrešenia.

Zastrešenie je určené iba na zakrytie bazéna a dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté použitím na iné účely.


Pokyny dodávateľa (výrobcu) na použitie výrobku

Pri prevádzke sa odberateľ vo svojom vlastnom záujme zaväzuje držať týchto pokynov: Starostlivo doťahujte z oboch strán aretácie jednotlivých modulov. Pred za aretovaním sa uistite, že sa v bazéne nenachádza žiadna osoba ani zviera. Nezaťažujte zastrešenie, neklaďte naň predmety. Nechoďte po zastrešení a zabráňte v tom deťom. Odstraňujte sneh zo zastrešenia. Pri zhoršených poveternostných podmienkach vždy uzavrite zastrešenie, zatvorte dvere a zaisťovacie elementy (jednotlivých modulov, dverí, čiel) uveďte do polohy úplne zaistené. Pri otváraní a zatváraní zastrešenia je nutné mať otvorené vstupné dvere, inak dôjde k poškodeniu zastrešenia.

V žiadnom prípade nesmie nikto vstúpiť pod zastrešenie, pokiaľ je na ňom sneh, fúka silný vietor, alebo javí známky poškodenia.

Na zastrešenie sú využité prvky plastové, z hliníku, nerezovej ocele a polykarbonát. Žiadny z týchto prvkov nepodlieha za bežných podmienok korózii. Ku korózii kovových, najmä nerezových častí môže dôjsť iba elektrochemickým alebo chemickým naleptaním. Korózia môže vážne poškodiť materiál. Z tohto dôvodu je nutné, aby bazénová voda mala správne PH (7,0-7,4) a správnu koncentráciu voľného chlóru (krátkodobo max. 1mg/1liter) v súlade s inštrukciami výrobcu (odporúčame koncentráciu voľného chlóru cca 0,5-0 ,8mg/1liter).

Ak sú na kovovej konštrukcii viditeľné známky oxidácie alebo vápenných usadenín, je potrebné vykonať očistenie čističom nerezu, umyť, usušiť a nakonzervovať prípravkom na konzerváciu a leštenie kovov (napríklad Silichrom Ex)

Prípravky na úpravu PH nesmú byť zmiešané s chlórovými dezinfekčnými prípravkami. Vždy rozmiešavajte každý prípravok zvlášť a pridávajte ho do vody, nikdy vodu do prípravku.

Pravidelne vykonávajte údržbu. Túto údržbu vykonávajte minimálne 1x mesačne, v prípade zvýšenej možnosti vznikania nečistôt (stromy, kríky, lístia a pod.) vykonávajte údržbu koľajiska častejšie. Hliníkové profily a tesniacu gumu, ktorá je medzi modulami je potrebné mať dôkladne očistene než sa bude odkrývať/zakrývať, aby nedošlo k poškriabaniu hliníkových profilov, alebo polykarbonátu.

Konštrukcia zastrešenia neumožňuje ochranu polykarbonátových dosiek proti vnikaniu a kondenzácii vody v dutých profiloch týchto dosiek, preto pravidelne vykonávajte kontrolu výtokových otvorov v profile, do ktorého sú zasadené PC dosky (pri koľajisku). V zimnom období je nutné zastrešenie vhodným spôsobom zaistiť proti klimatickým podmienkam a odstraňovať sneh.

Pokyny dodávateľa (výrobcu) pre ekologické triedenie obalového materiálu a likvidáciu výrobku po skončení jeho životnosti. Dodržujte odporúčané postupy v súlade s platnými predpismi o odpadoch a ochrane životného prostredia.

Obaly použité na výrobku sú ekologické, recyklovateľné a bolo ich použité iba v nutnom množstve. Kartóny sú z recyklovaného papiera, ochranná fólia na polykarbonáte je z polyetylénu. Ochrannú fóliu z polykarbonátu je potrebné zložiť pri dovoze zastrešenia.

Pri likvidácii je možné sa informovať na príslušnom Mestskom alebo Všeobecnom úrade na možnosti recyklácie vo Vašom okolí. Recyklácia umožňuje znížiť množstvo novo použitých surovín a znižuje množstvo odpadu.
- Napíšte nám